Facebook

Stai în legătură cu noi!

Anunt Concurs

Anunt Oficial – Decembrie 2022

În conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Agentia Domeniilor Statului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

 

 1. Direcția Control, Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare :

                     – 1 post director, clasa I, grad II ;

 1. Direcţia Administrare Patrimoniu;

                    – 1 post director, clasa I, grad II ;

 1. Direcţia Economică 

                    – 1 post director, clasa I, grad II ;

 

 1. Etapele de desfășurare a concursului:

         – depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 21 noiembrie – 12 decembrie 2022, de luni – joi în intervalul orar 8:30 – 16:30 si vineri- 8:30 – 14:30, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Agenției Domeniilor Statului, str. Stirbei Voda nr. 43, sector 1, București;

– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– contestatiile la proba de selectia dosarelor de inscriere vor fi primite in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor probei de selectie a dosarelor

– rezultatele contestatiilor vor fi afisate in maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

          – proba scrisă va avea loc în data de 22 decembrie 2022, ora 10 :00, la sediul Agenției Domeniilor Statului, din strada Știrbei Voda nr. 43, sector 1, București;

          –   termenul de afişare/publicare a rezultatelor la proba scrisă va fi de 24 de ore de la sustinerea probei scrise

          – rezultatele contestatiilor vor fi afisate in maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

          – interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

 

 1. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

Condițiile generale de ocupare a unei funcții publice de conducere sunt cele prevăzute la art. 465 alin. (1) si alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
  f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
  g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
  j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

  CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

 1. 1.  Director, clasa I, grad II – Directia Control, Reprezentante Teritoriale si Comunicare
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de licență în domeniul  științe economice și/sau stiinte juridice;
 • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, managemant sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, absolvite cu diplomă sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art 153 alin (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minim 7 ani;
 • Permis de conducere categoria B.

Atributiile postului- in Anexa la prezentul anunt.

 

 1. Director, clasa I, grad II  –  Direcţia Administrare Patrimoniu
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de licență în domeniul  științe economice și/sau stiinte juridice;
 • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, managemant sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, absolvite cu diplomă sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art 153 alin (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minim 7 ani;
 • Permis de conducere categoria B.

Atributiile postului- in Anexa la prezentul anunt.

 

 1. 3Director, clasa I, grad II  –  Direcţia Economică 
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de licență în domeniul  științe economice;
 • Studii universitare de master în domeniul administrației publice, managemant sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, absolvite cu diplomă sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art 153 alin (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • sa detina certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului: minim 7 ani;

 

Atributiile postului- in Anexa la prezentul anunt.

 

          Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice organizatoare.
          Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.   

     Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

 Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere prevăzut de anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Formularul de înscriere se va pune la dispoziție candidaților la sediu Agentiei Domeniilor Statului și se afișează pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului;
b) curriculum vitae, modelul european;
c) copia actului de identitate;

 1. d) copii ale diplomelor de studii,
 2. e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 3. f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificărileșicompletărileulterioare.
  Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa 2D la H.G. nr. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 2D și din care să rezulte cel puțin următoareleinformații: funcția/funcțiile ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al desfășurării activității, vechime în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
          Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat.

Candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
      Copiile de pe actele prevăzute la dosarul de concurs, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
            Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este dna Carmen NALUCA avand functia publică de expert, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și poate fi contactată la e-mail: carmen.naluca@domeniilestatului.ro, telefon 021.405.35.72.

Atributii Directori

Anunt Concurs- Dec. 2022

Tematica si Bibliografie

Anunt Concurs- Dec. 2022

Formular de inscriere

Inscriere concurs – Dec. 2022

Cerere Inscriere

Concurs – Dec. 2022

Adeverinta de vechime

Format standard

Acord Prelucrare Date

Concurs – Dec. 2022

Declaratie

Declaratie pe propria raspundere OUG 24/2008

Opis Documente

Concurs – Dec. 2022

Skip to content