Facebook

Stai în legătură cu noi!

Legislație

Legislație Specifică
1. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Hotărârea nr. 811/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului”
3. H.G. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
Legislație cu impact în Domeniu
1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.D.S. aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/R/2018.
2. H.G. nr 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art.6 alin(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.
3. Codul Administrativ.
4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 390 din 23 mai 2016.
5, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile Publice din 02.06.2016.
6. Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, (publicata in Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998) cu modificarile și completarile ulterioare.
8. Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, (republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
9. Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 27/05/1999). 
10. Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura (publicata in Monitorul oficial nr. 97 din 06 mai 1991), cu modificarile si completarile ulterioare. 
11. H.G. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat (publicata in Monitorul Oficial nr. 259 din 20. 
12. Legea nr.190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, (publicata in Monitorul Oficial nr.470/26.05.2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
13. Ordinul nr. 464/2001 al ministrului agriculturii alimentatiei si padurilor pentru aprobarea Normelor privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis, publicat in Monitorul Oficial nr. 22 din 16 ianuarie 2002.
14. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice (publicata in Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
15. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
16. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală
17. Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare. 
18. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 (publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000) cu modificarile si completarile ulterioare. 
19. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 798 din 2 septembrie 2005), cu modificarile si completarile ulterioare. 
20. H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 732 din 11 august 2005), cu modificarile si completarile ulterioare. 
21. Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii (publicata in Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
22. H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, (publicata in Monitorul Oficial nr. 434 din 21 iunie 2002), cu modificaruile si completarile ulterioare. 
23. O.U.G. nr. 88 din 23 decembrie 1997privind privatizarea societatilor comerciale (pubicata in Monitorul Oficial nr. 381 din 29 decembrie 1997), cu modificarile si completarile ulterioare. 
24. Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti” (publicata in Monitorul Oficial nr. 358 din 29 mai 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
25. O.G. nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii veterinare (publicata in Monitorul Oficial nr. 94 din 31 ianuarie 2004) cu modificarile si completarile ulterioare. 
26. Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare (publicata in Monitorul Oficial nr. 531 din 14 iunie 2004). 
27. H.G. nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, publicata in Monitorul Oficial nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificarile si completarile. 
28. O.U.G. nr. 89/2004 privind vanzarea bunurilor imobile in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara (publicata in Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 noiembrie 2004), aprobata prin Legea nr.111/2005. 
29. OUG 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii (publicata in Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2005). 
30. OG 25/2002, privind unele masuri pentru monitorizrea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale. 
31. OUG 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicata (republicata in Monitorul Oficial nr. 948 din 24 decembrie 2002) cu modificarile si completarile ulterioare. 
32. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 72 din 05 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
33. H.G. 354/2005, pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001 (publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 19 mai 2005). 
34. Ordin nr. 804/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, cu modificările și completările ulterioarea. 
35. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 25/08/2004). 
36. Hotărârea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
37. Legea 247/2005, pentru reforma juridica in domeniul proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente (publicata in Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005) cu modificarile si completarile ulterioare.
38. Hotarare nr. 1361/2006 din 27/09/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12/10/2006).
Skip to content