Facebook

Stai în legătură cu noi!

Potentialii cumparatori depun la sediul Agentiei Domeniilor Statului urmatoarele documente:

 1. dovada achitarii DOSARULUI DE PREZENTARE, CAIETULUI DE SARCINI ALE CONCESIUNII si a TAXEI DE PARTICIPARE – copie;
 2. dovada privind depunerea GARANTIILOR DE PARTICIPARE (Anexele C 2), in cuantumurile stabilite prin Anuntul publicitar – original;
 3. imputernicirea  acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie – original;
 4. angajamentul de confidentialitate, semnat si stampilat de A.D.S. si ofertant (Anexa C1) – original;
 5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu are contracte rezolutionate sau reziliate din culpa sa, sau restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni, respectiv in baza unor contracte de concesiune sau a altor contracte  de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R.  sau cu alte institutii publice implicate, nu ocupa in mod abuziv terenuri proprietate publica sau privata a statului aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului sau asupra carora aceasta exercita prerogativele dreptului de proprietate, si nu a inrautatit situatia economica financiara a societatilor comerciale cumparate anterior in cadrul procesului de privatizare – original autentificat notarial;
 6. declaratie  pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu are in componenta nici un asociat/actionar/membru majoritar care sa aiba datorii restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni sau in baza unor contracte de concesiune sau a altor contracte  de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R.  sau cu alte institutii publice implicate – original autentificat notarial;
 7. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu este actionar/asociat majoritar in alta societate sau asociatie care are datorii restante la platile datorate in baza unor contracte de vanzare-cumparare actiuni sau a altor contracte  de exploatare eficienta a terenurilor agricole incheiate cu A.D.S., cu M.A.P.D.R. sau cu alte institutii publice implicate – original autentificat notarial;
 8. declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal ca ofertantul nu are datorii fata de societatea comerciala ale carei actiuni sunt puse in vanzare sau fata de alte societati la care A.D.S. este actionar majoritar – original autentificat notarial
 9. documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului, astfel :

I. PENTRU PERSOANE FIZICE

 • copie de pe actul de identitate;
 • certificat de cazier judiciar valabil – original;
 • dovezi  privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea originalului certificatelor de atestare fiscala eliberate de catre titularii acestor creante bugetare astfel:
  • D.G.F.P.;
  • Consilii locale, judetene, municipale sau orasenesti.

II. PENTRU SOCIETATI COMERCIALE

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:
  • act constitutiv (statut si contract de societate) – copie legalizata;
   – sa prevada in obiectul de activitate „activitate agricola” – grupa 01 din Codul CAEN;
  • certificat de inmatriculare si cod fiscal sau codul unic de inregistrare – copie legalizata;
  • acte aditionale relevante  – copie legalizata.
 • declaratie semnata de reprezentantul legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment – original.
 • scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana (Anexa C 3) – original;
 • dovezi  privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea originalelor certificatelor de atestare fiscala eliberate de catre:
  • Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, cf. Ordonantei nr. 86/28.08.2003, Capitolul 1, Sectiunea a 5-a, Art. 27;
  • Consilii locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata notarial, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare conform OUG nr. 40/2002 cu consecintele prevazute la art.16 din ordonanta.
 • Ceritificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

 III. PENTRU COMERCIANTI PERSOANE FIZICE ROMANE SAU ASOCIATII FAMILIALE

 • Acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantului:
  • copie a actului/actelor de identitate (pentru toti membrii asociatiilor familiale);
  • copie legalizata a autorizatiei de functionare eliberata de autoritatea competenta sau a actului legal de constituire;
   – sa prevada ca obiect de activitate „activitate agricola” – grupa 01 din Codul CAEN;
  • certificat de inregistrare – copie legalizata;
  • cod fiscal – copie legalizata;
 • scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana (Anexa C 3) – original;
 • dovezi  privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea originalelor certificatelor de atestare fiscala eliberate de catre:
  •  Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, cf. Ordonantei nr. 86/28.08.2003, Capitolul 1, Sectiunea a 5-a, Art. 27;
  • Consilii locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata notarial, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare conform OUG nr. 40/2002 cu consecintele prevazute la art.16 din ordonanta.

IV. PENTRU ASOCIATIILE CONSTITUITE IN CONFORMITATE CU ART. 16 DIN O.U.G. nr. 88/1997 PRIVIND PRIVATIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE, APROBATA PRIN LEGEA NR. 44/1998, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale :
  • act constitutiv si statut – in copii legalizate;
   Statutul P.A.S. va fi completat astfel :

    

   • Scopul si obiectul de activitate vor fi completate cu mentiunea “pentru dobandirea de actiuni si concesionarea terenului S.C. ______________ S.A. “.

Nota : se va institui obligatia ca in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului sa se faca dovada prelungirii perioadei de functionare a asociatiei cu o perioada cel putin egala cu perioada de derulare a contractului de vanzare-cumparare actiuni, sub sanctiunea incetarii contractului de vanzare-cumparare actiuni. Incetarea contractului se va face cu retinerea de catre A.D.S. a garantiilor si a tuturor sumelor achitate pana la momentul respectiv, ca daune interese.

  • hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei – copie legalizata;
  • dovada inregistrarii in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice tinut de judecatorii – copie legalizata;
  • Procesul verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei – copie legalizata;
  • Dovada publicitatii facute la sediul societatii privind categoriile de personal care pot face parte din asociatie conform art. 60 alin. ultim din H.G. nr. 55/1998 – copie legalizata;
  • cod fiscal – copie legalizata;
 • declaratie pe proprie raspundere a presedintelui asociatiei salariatilor ca aceasta nu se afla in nici una din situatiile prevazute in Ordinul nr. 294/2001 al Ministrului M.A.P.D.R. (Anexa C 4) original.
  Nerespectarea dispozitiilor Ordinului nr. 294/2001 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor duce la excluderea de la licitatia publica cu strigare a ofertantului.

V. ASOCIATII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICA

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:
  • act constitutiv si statut – in copii legalizate;
   – sa prevada ca obiect de activitate „activitate agricola” – grupa 01 din Codul CAEN;
  • hotararea definitiva a instantei judecatoresti de autorizare a asociatiei – copie legalizata;
  • dovada inregistrarii in Registrul special de evidenta a persoanelor juridice tinut de judecatorii – copie legalizata;
  • procesul verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei – copie legalizata;
  • cod fiscal – copie legalizata;
  • acte aditionale relevante  – copie legalizata.
 • actele de proprietate asupra pamantului (proces verbal de punere in posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociatiei – copie legalizata;
 • alte acte care atesta dobandirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donatie, schimb, vanzare-cumparare, accesiune, vanzare silita sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat – copie legalizata;
 • dovada intabularii actelor de proprietate in cartea funciara cu indicarea cotei fiecarui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare – copie legalizata;
 • dovezi  privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea originalelor certificatelor de atestare fiscala eliberate de catre:
  • Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, cf. Ordonantei nr. 86/28.08.2003, Capitolul 1, Sectiunea a 5-a, Art. 27;
  • Consilii locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.
 • scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana (Anexa C 3) – original;
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata notarial, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare conform OUG nr. 40/2002 cu consecintele prevazute la art.16 din ordonanta.

VI. PENTRU ASOCIATII AGRICOLE FARA PERSONALITATE JURIDICA

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:
  • act constitutiv – copie legalizata;
  • procesul verbal al adunarii generale constitutive a asociatiei – copie legalizata;
  • acte aditionale relevante  – copii legalizate.
 • adeverinta eliberata de autoritatea competenta privind constituirea asociatiei – copie legalizata;
 • acte doveditoare privind calitatile si capacitatile fiecarui asociat:
  • copie a actului de identitate;
  • curriculum vitae – original;
  • certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al asociatiei (eliberat in termen conform legii) – original;
 • actele de proprietate asupra pamantului (proces verbal de punere in posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociatiei – copie legalizata;
 • alte acte care atesta dobindirea dreptului de proprietate, provenit din succesiune, donatie, schimb, vanzare-cumparare, accesiune, vanzare silita sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat – copie legalizata;
 • dovada intabularii actelor de proprietate in cartea funciara cu indicarea cotei fiecarui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare – copie legalizata;
 • asociatiile agricole fara personalitate juridica pot participa la licitatia publica cu strigare prin persoana desemnata de membrii asociatiei printr-o procura autentificata, relatiile dintre membrii asociatiei urmand a se reglementa conform intelegerii membrilor sau Codului Civil – original;
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare conform OUG nr. 40/2002 cu consecintele prevazute la art.16 din ordonanta.

VII. PENTRU SOCIETATILE AGRICOLE

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale:
  • act constitutiv si statut – copii legalizate;
   – sa prevada ca obiect de activitate „activitate agricola” – grupa 01 din Codul CAEN;
  • copie legalizata a incheierii judecatoresti prin care se dispune inscrierea societatii in Registrul societatilor agricole, cu mentionarea pozitiei din Registru;
  • cod fiscal – copie legalizata;
  • acte aditionale relevante  si dovada mentionarii acestora in Registrul societatilor agricole – copie legalizata;
 • declaratie semnata de reprezentantul legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment – original;
 • lista asociatilor intrati/iesiti in cursul anului curent, cu mentionarea valorii partilor sociale subscrise/retrase, dupa caz – original;
 • suma maxima admisa de Adunarea Generala a Asociatilor pana la care Consiliul de Administratie al societatii poate angaja societatea in cursul anului curent – copie legalizata de pe procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatilor;
 • dovezi  privind achitarea la zi a obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea originalelor certificatelor de atestare fiscala eliberate de catre:
  • Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate pentru obligatiile catre bugetul de stat si contributiile sociale, cf. Ordonantei nr. 86/28.08.2003, Capitolul 1, Sectiunea a 5-a, Art. 27;
  • Consilii locale, judetene, municipale sau orasenesti pentru impozite si taxe locale.
 • lista membrilor Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala a Asociatilor care au drept de semnatura care poate angaja societatea – copie legalizata a procesului verbal A.G.A.;
 • scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana (Anexa C 3) – original;
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata notarial, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor bugetare conform OUG nr. 40/2002 cu consecintele prevazute la art.16 din ordonanta.

VIII. PENTRU PERSOANE JURIDICE STRAINE

 • sa faca dovada inregistrarii si functionarii legale – copii traduse si legalizate;
 • sa prevada in obiectul de activitate „activitate agricola” sau echivalent asa cum sunt ele specificate in grupa 01;
 • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia ofertantul nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment – original;
 • scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana sau de o banca straina cu care o banca comerciala romana are relatii de corespondent (Anexa C 3) – original;

Toate documentele depuse de ofertanti, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate traduse, in copie legalizata.
Garantiile de participare se vor constitui in valuta la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii acestora;

IX. PENTRU OFERTANTI PERSOANE FIZICE STRAINE

 • copie de pe pasaport;
 • certificat de cazier judiciar sau echivalent – traducere legalizata;

Toate documentele depuse de ofertanti, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate traduse, in copie legalizata.
Garantiile de participare se vor constitui in valuta la cursul comunicat de B.N.R. la data constituirii acestora.

Aceasta prezentare face parte din caietul de sarcini al societatii comerciale ale carei actiuni sunt puse in vanzare si este parte componeneta a dosarului/fisei de prezentare care se cumpara sau se elibereaza potentialului ofertant (in functie de procentul detinut de Agentia Domeniilor Statului) dupa aparitia anuntului publicitar referitor la vanzarea de actiuni.

Skip to content