Facebook

Stai în legătură cu noi!

Procedura

Vânzare Circumscripții Sanitar-Veterinare

Cadrul Legal

Vanzarea bunurilor imobile ce constituie sedii de Circumscriptii Sanitare Veterinare este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Hotararea de Guvern nr. 661/2004
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89/2004
 • Legea nr. 111/2005 de aprobare a OUG 89/2004
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2005 de modificare a O.U.G. nr. 89/2004
 • Legea nr. 387/2005 de aprobare a OUG nr. 115/2005
Declansarea / Suspendarea Procedurii

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in domeniu, procedura de vanzare se declanseaza numai la solicitarea medicilor veterinari interesati.

In situatia in care bunul imobil ce face obiectul solicitarii de cumparare este revendicat in baza Legii 10/2001 sau in legatura cu care este o actiune pe rolul instantelor de judecata , procedura de vanzare va fi suspendata pana la clarificarea regimului juridic al bunului respectiv.

Procedura de vanzare a bunurilor imobile – sedii de Circumscriptii Sanitare Veterinare nu se declanseaza daca in sarcina solicitantului sunt inregistrate debite catre Agentia Domeniilor Statului.

Nota:
Reprezentantii teritoriali ai Agentiei Domeniilor Statului sunt imputerniciti pentru a sprijini medicii veterinari in activitatea de intocmire a planurilor cadastrale si de intabulare
.

Documentatia necesara a fi depusa la A.D.S.

A. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE IN CONDITIILE LEGII
(CABINETE MEDICAL VETERINARE)

 1. Scrisoare de intentie;
 2. Copie contract de concesiune si acte aditionale aferente;
 3. Dovada achitarii redeventei datorate in baza contractelor de concesionare a activitatilor sanitar-veterinare si a bunurilor imobile proprietate privata a statului;
 4. Dovada inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare;
 5. Imputernicire pentru persoana ce reprezinta solicitantul (daca este cazul);
 6. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si  taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
 7. Acte care sa dovedeasca realizarea investitiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea pentru legalitatea acestora;
 8. Planul cadastral al bunului imobil ce face obiectul vanzarii, incheierea eliberata de O.C.P.I. privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate al A.D.S asupra imobilului in cauza si extrasul de carte funciara;
 9. Adresa de la Primarie si de la Prefectura care sa precizeze ca imobilul nu este revendicat;
 10. Declaratie notariala pe propria raspundere conform careia medicul veterinar nu are  cunostinta de existenta vreunui litigiu privind imobilul ce reprezinta sediul CSV.

B. PERSOANE JURIDICE

 1. Scrisoare de intentie;
 2. Copie contract de concesiune si acte aditionale aferente;
 3. Dovada achitarii redeventei datorate in baza contractelor de concesionare a activitatilor sanitar-veterinare si a bunurilor imobile proprietate privata a statului;
 4. Actele societatii;
 5. Declaratie notariala, pe propria raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia societatea comerciala nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 6. Imputernicire pentru persoana ce reprezinta solicitantul (daca este cazul);
 7. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor  si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
 8. Acte care sa dovedeasca realizarea investitiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea si legalitatea acestora;
 9. Planul cadastral al bunului imobil ce face obiectul vanzarii, incheierea eliberata de O.C.P.I. privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate al A.D.S asupra imobilului in cauza si extrasul de carte funciara;
 10. Adresa de la Primarie si de la Prefectura care sa precizeze ca imobilul nu este revendicat;
 11. Declaratie notariala pe propria raspundere conform careia medicul veterinar nu are cunostinta de existenta vreunui litigiu privind imobilul ce reprezinta sediul CSV.
Etape de Parcurs
 • Depunerea Dosarului de catre concesionar la Agentia Domeniilor Statului;
 • Dosarul este analizat si in situatia in care cuprinde toate documentele conform listei comunicate Directiilor Sanitar-Veterinare judetene pentru a fi adusa la cunostinta medicilor veterinari concesionari, Circumscriptia respectiva este comunicata pe lista evaluatorului SC METROUL SA BUCURESTI, stabilit in conditiile legii, in vederea efectuarii raportului de evaluare;
 • Dupa intocmirea rapoartelor de evaluare, acestea sunt verificate de specialisti din cadrul Agentiei Domeniilor Statului si se procedeaza la receptionarea acestora;
 • Se intocmeste actul aditional prin care se reglementeaza diferentele de suprafete existente intre contractul de concesiune si planul cadastral, totodata se modifica si statutul juridic al concesionarilor care in conformitate cu Legea 592/2003 nu mai au voie sa functioneze decat daca sunt organizati in cabinete medical veterinare sau societati comerciale;
 • Programarea medicilor in vederea negocierii;
 • Vanzarea se supune spre aprobare Consiliului de Administratie al Agentiei Domeniilor Statului;
 • Programare pentru incheierea contractului de vanzare – cumparare care se incheie in forma autentica.
Alte Elemente
 • Pretul de vanzare va fi pretul pietii stabilit pe baza  raportului de evaluare intocmit in conditiile prezentate mai sus, pret din care vor fi deduse investitiile realizate de concesionar in imobilul respectiv in baza contractului de concesiune sau cu acordul concedentului.
 • Raportul de evaluare va evidentia valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant.
 • Deducerea valorii investitiilor efectuate se va face numai daca acestea au fost realizate in baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului.
 • Valoarea investitiilor deduse in conditiile prevazute mai sus nu poate depasi 50% din pretul de vanzare stabilit de evaluator.
Skip to content